JAUNUMI!

 

2019.gada 7.maijā apstiprināti jaunie Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi (44 jautājumi)

http://www.vp.gov.lv/faili/ieroci/kvalif.parb.jautajumi_vp_majas_lapai__2019.doc

 

2019.gada 8.martā Iekšlietu ministrijas tīmekļvietnē apspriešanai ir ievietots likumprojekts “Grozījumi Apsardzes darbības likumā”.

http://www.iem.gov.lv/lat/sadarbiba_ar_nvo/diskusiju_dokumenti/?doc=41573 

 

Jaunais Ieroču aprites likums

https://likumi.lv/ta/id/305818-ierocu-aprites-likums

 

No 2019.gada 10.aprīļa stājās spēkā jaunais Ieroču aprites likums, kurš ievieš vienotas prasības ES.

Līdzīgi kā citās ES valstīs, turpmāk arī Latvijā ieroča glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju izsniegs uz 5 gadiem, nosakot arī pārejas periodu – līdz likuma stāšanās spēkā dienai izsniegtās beztermiņa atļaujas būs spēkā līdz 2023. gada 14. septembrim.

Turpmāk tiks veikta arī daudz precīzāka salūtieroču (akustisku ieroču), gāzes un signālieroču reģistrēšana un uzskaite, lai novērstu to pārveidošanu, piemēram, par kaujas ieročiem. Pārejas periodā līdz 2023.gada 14.septembrim personām, kuras iegādājušās šos ieročus pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas Valsts policijā būs nepieciešams saņemt ieroču atļauju.

Likums paredz arī šaujamieroču maksimālo skaitu, ko fiziska persona ir tiesīga iegādāties un uzglabāt – tie drīkst būt ne vairāk kā 10 šaujamieroči un lielas enerģijas pneimatiskie ieroči.

Paredzētas stingrākas prasības arī attiecībā uz dezaktivētajiem ieročiem, kuri būs jāreģistrē, lai nodrošinātu to izsekojamību.

 

Mācību centrā “DAIZPON” īstenotās Ministru kabineta noteikumu Nr.380 “Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība” 2.punktā noteiktās izglītības programmas:

1)    Profesionālās pilnveides izglītības programma 84 stundu apjomā – „Personu un īpašuma aizsardzība”, Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma. Apmācāmie pēc izglītības programmas beigšanas kārto eksāmenu Valsts policijā teorijā (84 stundu programmas tests ar 40 jautājumiem). Praktiskais eksāmens (tuvcīņa) nav jākārto.

2)    Profesionālās tālākizglītības programma 480 stundu apjomā – „Personu un īpašuma aizsardzība”, iegūstamā kvalifikācija – Apsargs (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis)Apmācāmie pēc izglītības programmas beigšanas NEKĀRTO eksāmenu Valsts policijā, saņem apsardzes sertifikātu Valsts policijā (MKN Nr. 380 2.2 punkts). Apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanai, NAV nepieciešams apgūt papildus kursus. Valsts eksāmens NAV jākārto arī apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanai.

3)    Profesionālās tālākizglītības programma 960 stundu apjomā – „Personu un īpašuma aizsardzība”, iegūstamā kvalifikācija – Apsardzes organizators, (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis). Apmācāmie pēc izglītības programmas beigšanas NEKĀRTO eksāmenu Valsts policijā, saņem apsardzes sertifikātu Valsts policijā (MKN Nr. 380 2.2 punkts). Apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanai, NAV nepieciešams apgūt papildus kursus. Valsts eksāmens NAV jākārto arī apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanai.

 

Apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanas kurss

 

Personām, kuras apguvušas 160 stundu Apsardzes darbs, vai 84 stundu Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu, un kuras vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta termiņu bez eksāmena kārtošanas Valsts policijā, jāapgūst mācību kurss 80 stundu apjomā.