APSTIPRINĀTS

ar SIA „DAIZPON”

protokolu Nr. 2/2022

2022. gada 22.decembrī

Rīgā, 22.12.2022.

PROFESIONALĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRA „DAIZPON”

NOLIKUMS


I. Vispārīgie jautājumi


1. Profesionālās tālākizglītības centrs „DAIZPON” (turpmāk tekstā – Centrs) ir juridiskas personas SIA „DAIZPON” dibināta izglītības iestāde, kuras viens no darbības veidiem ir pieaugušo (turpmāk – izglītojamo) izglītības programmu īstenošana.

2. Centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, dibinātāja statūti, šis nolikums, kā arī citi normatīvie akti.

3. Centrs ir juridiskas personas struktūrvienība.

4. Centra juridiskā adrese ir LV – 2164, Ādažu novads, Baltezers, Ausekļu iela 2-13, tālr. 29193937; e-pasts: daizpon@inbox.lv.


II. Centra darbības mērķis, pamatvirziens un pamatuzdevumi


5. Centra darbības mērķis ir īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas, saskaņojot tās ar dibinātāju.

6. Centra uzdevumi ir:

6.1. nodrošināt izglītojamiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot viņu konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos;

6.2. piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamos attiecīgo iemaņu veidošanos atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;

6.3. radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celšanai;

6.4. organizēt tematiskus seminārus, pieaicinot vieslektorus zināšanu padziļināšanai.


IV. Izglītības procesa organizācija


7. Izglītojamo uzņemšana Centrā notiek saskaņā dibinātāja noteikumiem par izglītojamo uzņemšanu.
8. Centrā drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai, saskaņojot ar dibinātāju to prasības, formu, laiku un noteikumus.

9. Izglītības procesu Centrā regulē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, šis nolikums, citi normatīvie akti, kā arī izglītības programmas.

10. Mācību stundas ilgums 45 minūtes.

11. Izglītojamo sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā.
12. Centra struktūru un mācību materiālo bāzi izveido ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku.

13. Mācību prakses norisi Centrs organizē atbilstoši attiecīgajai izglītības programmas specifikai.

14. Iestādes direktors saskaņā ar Izglītības likumu var izveidot iestādes pašpārvaldi, kura darbojas saskaņā ar tās nolikumu.

IV. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi


15. Centra direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Centra dibinātājs.

16. Direktors vada Centra attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
17. Direktora pienākumi:
17.1. nodrošināt Centru ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba Centra darbiniekus saskaņā ar likumu un citiem normatīviem aktiem;
17.2. nodrošināt likumu un citu normatīvo aktu izpildi Centrā;
17.3. organizēt un plānot Centra saimniecisko un finansiālo darbību;
17.4. pārstāvēt Centra intereses valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās;
17.5. sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, izglītojamajiem, u.c.;
17.6. izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos izglītības Centra direktora pienākumus.
18. Centra direktoram ir tiesības:
18.1. pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;
18.2. deleģēt pedagogiem un Centra darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
18.3. noteikt pedagogu un citu darbinieku skaitu;

18.4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Centra intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu.
19. Pedagoga vispārīgie pienākumi un tiesības noteikti Izglītības likumā.
20. Centra pedagoga pienākumi:
20.1. būt atbildīgam par izglītojamo veselību un dzīvību mācību stundās (teorētiskajās mācībās, praktiskajās mācībās), mācību praksē, kvalifikācijas praksē, kas norit Centrā, un pedagoga vadītajos un organizētajos pasākumos;
20.2. veidot pozitīvu sadarbības vidi;
20.3. ievērot izglītojamo vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;
20.4. būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.
21. Pedagogam ir tiesības:
21.1. izteikt priekšlikumus Centra attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.;
21.2. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.
22. Iestādes tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu aprakstos un darba līgumos.


V. Izglītojamā tiesības un pienākumi

23. vispārējie izglītojamā pienākumi un tiesības ir noteiktas Izglītības likumā.

24. Izglītojamā pienākumi:
24.1. mācīties, lai iegūtu izglītību atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;
24.2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Centrā;
24.3. ievērot Centra nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
24.4. cienīt Centra tradīcijas;
24.5. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām;
24.6. saudzēt dabu un apkārtējo vidi.
25. Izglītojamā tiesības:
25.1. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
25.2. izglītošanās procesā izmantot Centra telpas, mācību līdzekļus;
25.3. piedalīties sabiedriskajā darbībā;
25.4. uz izglītojamā īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību Centrā;
25.5. saņemt motivētu savu zināšanu novērtējumu;
25.6. saņemt pedagoga palīdzību mācību apguvē.

VI Centra finansēšana

26. Iestādes finansēšanas avoti:

26.1. ieņēmumi, sniedzot maksas pakalpojumus;
26.2. ieņēmumi no saimnieciskās darbības;
26.3. fizisku un juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi;
26.4. citi ieņēmumi.

VII Saimnieciskā darbība

27. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Centra direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Centram nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu.

VIII Centra iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

28. Centrs saskaņā ar Centra nolikumu patstāvīgi izstrādā Centra iekšējos normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus.

29. Centra izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot Centrā Centra dibinātājam adresētu iesniegumu.


IX Centra nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

30. Centrs, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā Centra nolikumu. Centra nolikumu apstiprina dibinātājs.
31. Grozījumus Centra nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja un Centra vadītāja priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Centra dibinātājs.

X Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

32. Centru reorganizē vai likvidē tās dibinātājs, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XI Citi jautājumi

33. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem Centrs kārto lietvedību un Centra arhīvu.
34. Centrs savā darbībā ievēro higiēnas normas un noteikumus.
35. Ugunsdrošību Centrā ievēro atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā un Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” noteiktajam.
36. Darba drošību ievēro Centrā atbilstoši likumam „Darba aizsardzības likums”.

Direktore /Zinta Ponomarenko/