APSARDZES KURSI APSARDZES SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI:

– 80 stundu mācību kurss Apsardzes sertifikāta termiņa pagarināšanai,  

– 84 stundu profesionālās pilnveides programma „Personu un īpašuma aizsardzība”,  Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma.

480 stundu profesionālās tālākizglītības programma „Personu un īpašuma aizsardzība”,  iegūstamā kvalifikācija – Apsargs (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

940 stundu profesionālās tālākizglītības programma „Personu un īpašuma aizsardzība”,  iegūstamā kvalifikācija – Apsardzes organizators (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis).

APSARDZES KURSI APSARDZES SERTIFIKĀTA TERMIŅA PAGARINĀŠANAI 80STUNDU APJOMĀ VIENĀ VAI VAIRĀKĀS MĀCĪBU TĒMĀS PAR:

–  fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanu apsardzes darbībā;

–  saskarsmes psiholoģiju apsardzes darbībā;

– objektu apsardzes īpatnībām;

– apsardzes darbības tiesiskā regulējuma aktualitātēm;

– apsardzes darbinieka rīcību dažādu veidu apdraudējuma gadījumos;

– apsardzes mobilā norīkojuma darba aspektiem;

– apsardzes tehniskiem līdzekļiem un apsardzes tehniskām sistēmām;

– šaujamieroču izmantošanas un pielietošanas nosacījumiem un kārtību, veicot apsardzes darbību;

– ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, veicot apsardzes darbību;

– cilvēka ārienes pazīmēm un to vārdisko (verbālo) aprakstu.

IEROČU KURSS:

Ieroču atļaujas nēsāšanas un glabāšanas saņemšanai. Teorētiskās nodarbības kvalifikācijas eksāmena kārtošanai (eksāmena biļetes un mācību materiāli). Praktiskās nodarbības ar ieroci pēc eksāmena programmas.

SPECIĀLO CĪŅU APMĀCĪBAS KURSS:

Apsardzes uzņēmumu darbiniekiem – aizturēšanas tehnikas, ieroču un speclīdzekļu izmantošana aizturēšanā, aizsardzība uzbrukuma gadījumā, aizturēšanas tehnika no dažādām pozīcijām, situāciju improvizācijas apsardzes darbībā.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PAMATZINĀŠANU KURSS:

 12 stundu apjomā ar triju stundu zināšanu pārbaudi.

 Fiziskā apsardze

 Pasākumu apsardze

 Miesassardze

 Objektu un teritoriju apsardze

Apsardzes eksāmens