MĀCĪBU CENTRS „DAIZPON”

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 Rīga 2016

 

 

2016.gada 23. augustā

 

1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Izglītības iestādes nosaukums: Mācību centrs „DAIZPON”.

Izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 4360801019.

Izglītības iestādes dibinātājs: SIA „DAIZPON”, reģ.nr. 40103389595.

Juridiskā adrese: Betānijas iela 2, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137, mob.tel.29193937, e-pasts: daizpon@daizpon.lv, mājas lapa: www.daizpon.lv.

Profesionālā tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Mācību centrs „DAIZPON”” ir SIA „DAIZPON” dibināta izglītības iestāde profesionālās tālākizglītības izglītības programmas un profesionālās pilnveides izglītības programmas „Personu un īpašumu aizsardzība ” īstenošanai, kas dod tālākas izglītošanās iespējas pieaugušajiem, kuri vēlas papildināt savu izglītību un apgūt profesionālas iemaņas apsardzes darba profesijā.

Mācību centrs nomā piemērotas mācību telpas Graudu ielā 68, Rīgā, lai īstenotu izglītības programmas „Apsardzes darbs” un “Personu un īpašumu aizsardzība” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju – apsardzes organizators.

Izglītības procesu Mācību centrā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, dibinātāja statūti, nolikums, licencētās izglītības programmas un citi normatīvie akti.

 

2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).

Mācību centra pamatmērķis ir sagatavot kvalificētus apsardzes jomas speciālistus, kuru teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju novērst iespējamos riskus uzņēmuma mantiskām vērtībām, intelektuālam īpašumam, uzņēmumā nodarbinātajam personālam, apmeklētājiem, klientiem, kā arī apkārtējai videi.

Izglītības iestādes darbības panākumu pamatā kvalitatīvi organizēta un īstenota apmācība, kā arī pozitīva un radoša izglītības vide. Rezultāts – profesionāls, konkurētspējīgs darbinieks un apmierināts darba devējs.

Mācību centrs īsteno profesionālās tālākizglītības mācību programmu „Personu un īpašumu aizsardzība” un profesionālās pilnveides mācību programmu „Apsardzes darbs”, nodrošinot izglītojamiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot to konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos, radot atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celšanai. Sekmēt izglītojamo kā daudzpusīgas personības attīstību, pētīt un ieviest mācību procesā jaunākos normatīvos aktus, literatūru un informatīvos materiālus, pilnveidot izglītības programmas mācību saturu, formas un metodes, paaugstināt pasniedzēju kvalifikāciju un meistarību.

Mācību centrs kopš 2011. gada realizē profesionālās pilnveides izglītības programmas „Apsardzes darbs” 160 stundu apjomā. 2016. gada 10. augustā mācību centrs saņēma licenci profesionālās tālākizglītības programmas „Personu un īpašumu aizsardzība” apmācībai 960 stundu apjomā. Izglītības programmas galvenie mērķi un uzdevumi atbilst izglītības standartā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un galvenajiem uzdevumiem atbilstoši iegūstamās izglītības līmenim un nodrošina attiecīgā izglītības līmeņa un atbilstošās profesionālās kvalifikācijas ieguvi.

Saskaņā ar 2015.-2016.gada darba plānu:

 • Izstrādāta un ar Valsts policiju saskaņota profesionālas tālākizglītības programma „Personu un īpašuma aizsardzība” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju – apsardzes organizators;
 •  Licencēta profesionālas tālākizglītības programma „Personu un īpašumu aizsardzība” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju – apsardzes organizators;
 • Noslēgts nomas līgums par normatīvajos aktos atbilstošām mācību telpām Graudu ielā 68, Rīgā.

Prioritātes:

 • Pilnveidot kvalifikācijas eksāmena jautājumu datu bāzi.
 • Veikt aptaujas darba devēju vidē, lai pilnveido mācību programmas saturu 
 • Nokomplektēt profesionālu pedagogu komandu izglītības programmas “Personu un īpašumu aizsardzība” īstenošanai.
 • Noslēgt sadarbības līgumus ar apsardzes firmām par izglītojamo iesaistīšanu darba tirgū, tādējādisniedzot savu ieguldījumu Latvijas apsardzes darbības nozares attīstībā un stimulēšanā.
 • Pilnveidot izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi izglītības programmas “Personu un īpašumu aizsardzība” īstenošanai.

 

 1. gadā profesionālās pilnveides mācību programmu „Apsardzes darbs” pabeidza 312 izglītojamie
Grupas Nr.Izglītojamo skaits
30.35
31.23
32.30
33.21
34.19
35.29
36.31
37.15
38.18
39.36
40.25
41.30

 

 1. gadā (janvāris-jūlijs) profesionālās pilnveides mācību programmu „Apsardzes darbs” pabeidza 250 izglītojamie
Grupas Nr.Izglītojamo skaits
42.34
43.32
44.47
45.32
46.40
47.27
48.38

 

Izglītojamo skaits kopā 562, no tiem 52 sievietes un 510 vīrieši.

Profesionālās pilnveides Izglītības programmas „Apsardzes darbs” izglītojamie ir apsardzes darbinieki, kuriem nepieciešams iegūt apsardzes sertifikātu vai pagarināt apsardzes sertifikāta termiņu, kā arī citi pieaugušie, kuri dažādu iemeslu dēļ izvēlējušies iegūt citu kvalifikāciju.

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Izglītības iestādē īstenotā tālākizglītības programma “Personu un īpašumu aizsardzība” ar iegūstamo kvalifikāciju – apsardzes organizators iepriekšējā vērtēšanas periodā nav bijusi akreditēta.

 

4.Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.

JOMA – MĀCĪBU SATURS

Kritērijs- 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukumsProfesionālās

kvalifikācijas nosaukums

KodsAkreditācijas lapas Nr.Licence
Nr.Izsniegšanas datums,
Personu un īpašuma aizsardzība

 

Apsardzes organizators

 

30T 861 00 1 P-14435No 2016. gada 10. augusta uz nenoteiktu laiku
Apsardzes darbsNav30P 861 00 1AI 8894P-1246917.09.2015.

 

1.1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas atbilstība normatīvajām prasībāmIzglītības programmas saskaņotas ar Valsts policiju, tās atbilst profesiju standartos noteiktajām prasībām. Izglītības programmas saturs tiek aktualizēts atbilstoši likumdošanas izmaiņām un darba devēju prasībām.
1.1.2. Izglītības programmas  īstenošanas plānošanaProgrammas apguves laika sadalījumu nosaka mācību plāns un mācību procesa grafiks. Izglītības programmu īstenošanā ir ievērota mācību priekšmetu, praktisko mācību un prakšu satura pēctecība.

Katrai mācību grupai ir savu mācību nodarbību uzskaites žurnāls, kurš tiek aizpildīts atbilstoši Izglītības ministrijas prasībām, saskaņā ar „Mācību nodarbību uzskaites žurnāla aizpildīšanas metodiku”.

Mācību priekšmetu nodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst izglītības programmai.

Nodarbību saraksts ir izveidots programmas īstenošanas periodam, par izmaiņām tajā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti.

1.1.3. Izglītības programmas satura pilnveide      Mācību procesa gaitā tiek veikts darbs pie izglītības programmas pilnveidošanas atbilstoši profesiju standartam un sadarbībā ar Latvijas drošības biznesa asociāciju.

Izglītības programmai “Personu un īpašuma aizsardzība” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju – apsardzes organizators ir ļoti aktuāla, jo apsardzes darbības nozarē trūkst kvalificētu darbinieku, jo īpaši personu, kuras organizē apsardzes darbu. Izglītības iestāde kopīgi ar Latvijas drošības biznesa asociāciju ir izstrādājusi izglītības programmas mācību saturu, un ir pirmā izglītības iestāde, kura sāk īstenot minēto izglītības programmu.

Uzsākot mācību procesu minētajā programmā, ir plānots analizēt mācību priekšmetu satura atbilstību darba devēju prasībām. Informācija tiks apkopota un nodota LDBA, lai varētu pilnveidot profesiju standartus, kuri ir izstrādāti 2013.gadā.

VērtējumsLabi

 

JOMA – MĀCĪŠANA UN  MĀCĪŠANĀS

Kritērijs- 2.1. Mācīšanas kvalitāte

2.1.1. Mācību procesa organizācijaNoteikumus par izglītojamo uzņemšanu apstiprina mācību centra direktore. Izglītojamo atskaitīšana notiek tikai ar direktores rīkojumu. Izglītojamo reģistrācija un uzskaite ir sakārtota atbilstoši prasībām.

Mācību nodarbību uzskaites žurnāli aizpildīti atbilstoši prasībām un profesionālās tālākizglītības programmas „Personu un īpašuma aizsardzība”  mācību plānam, ierakstu aizpildīšana tiek pārbaudīta.

Mācību plānā paredzētās nodarbības notiek atbilstoši nodarbību sarakstam, ievērojot priekšmetu pēctecību, to nosaka mācību procesa grafiks un mācību plāns. Mācību priekšmetos ir izstrādāts tēmu sadalījums, nosakot teorētisko un praktisko zināšanu apguvi.

Mācību procesa analīzi un pedagogu darba kvalitātes vērtēšanu veic regulāri. Izglītojamie aizpilda aptaujas anketas, kurās tiek vērtēti konkrētās programmas realizācijā iesaistītie pedagogi.

Mācību priekšmeta programmā atvēlētais laiks ir pietiekams, la izglītojamajiem būtu iespēja sasniegt viņu spējām atbilstošus rezultātus apgūt profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences atbilstoši profesijas „Apsardzes organizators” standartam. Praktisko mācību īstenošana izglītības iestāde ir nodrošināta un atbilst reālas prakses situācijai.

Mācību procesa pārraudzībai un kontrolei ir izstrādāti:

·         nodarbību saraksti, kurus apstiprina iestādes direktore, tie izlikti uz ziņojuma dēļa un pieejami visiem izglītojamiem;

·         mācību nodarbību uzskaites žurnālā tiek sistemātiski veikti ieraksti par notikušajām mācībām, par izglītojamo sekmēm un kavējumiem;

·         ieskaišu un eksāmena grafiki.

Izglītojamo uzskaite:

·         uzskaites un reģistrācijas grāmatā;

·         rīkojumi par uzņemšanu, atskaitīšanu

·         izglītojamo personas lietas.

2.1.2. Mācību metožu daudzveidībaMācību tēmas tiek pasniegtas interaktīvā veidā, uzdodot jautājumus apmācāmajiem un rosinot uz diskusiju, kā arī izmantojot PowerPoint prezentācijas. Lekciju laikā apmācāmie tiek iesaistīti praktiskā darbā gan individuāli, gan grupā, kas norāda uz apmācāmo individualitātes, kā arī sociālo īpašību izcelšanu un attīstīšanu.

Darba devēju organizācijas piedalās prakses vietu nodrošināšanā, mācību priekšmetu satura pilnveidošanā un profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādē.

Kvalifikācijas praksi (turpmāk – prakse) izglītības iestāde organizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām (sagatavoti prakses dokumenti, nodrošinājums ar prakses vietām, iecelts prakses vadītājs, noslēgti atbilstoši prakses līgumi). Izglītības iestādē ir izstrādāta „Prakses organizēšanas kārtība”. Pateicoties sadarbībai ar LDBA, ir izveidojusies laba sadarbība ar darba devējiem prakses vietu nodrošināšanā.  Prakses norise un prakses uzdevumu izpilde notiek atbilstoši konkrētai prakses programmai.

2.1.3. Mācību procesa saikne ar mūsdienīgām tehnoloģijāmMācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, skenēti dokumenti un mācību materiāli ir ievietoti atsevišķi izveidotā mācību centra e-pastā, uz mobiliem telefoniem tiek nosūtītas izmaiņas nodarbību grafikos, ja tādas ir, u.c. Pedagogiem  un izglītojamajiem ir iespējas pavairot vajadzīgos mācību materiālus, izmantot dažādus tehniskus palīglīdzekļus.

Izglītības iestāde plāno nākotnē izveidot e-mācību vidi profesionālās pilnveides kursu apmācībām.

VērtējumsLabi

 

Kritērijs-  2.2. Mācīšanās kvalitāte

2.2.1. Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana  Izglītības iestāde informē izglītojamos par: mācību saturu, grafiku, iekšējās kārtības noteikumiem, mācību sasniegumu vērtēšanu, mācību darba organizāciju, prakses iespējam, pedagogiem, materiāltehnisko bāzi, metodisko materiālu, mācību literatūras un avotu izmantošanas iespējām.

Mācību procesā izmanto dažādas darba

formas: lekcijas, praktiskās nodarbības, individuālo darbu ar izglītojamiem, konsultācijas un uzskates materiālu demonstrēšanu.

Izglītojamie apmeklē mācību nodarbības, notiek apmeklējumu uzskaite. Nodarbību kavējuma gadījumā, izglītojamais savlaicīgi brīdina izglītības iestādi par kavējumu. Izglītības iestāde noskaidro iemeslus, un nepieciešamības gadījumā vienojas par turpmāko sadarbību. Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumos ir noteikts, ka izglītojamie, ar direktora rīkojumu, tiek atskaitīti no mācību procesa, ja tie netiek ievēroti, kā arī, ja nodarbību apmeklētība ir ne mazāka par 50%. Izsūtot uzaicinājumu uz mācībām, arī tajā regulāri tiek atgādināts, ka izglītības dokumentu saņem tikai tajā gadījumā, ja nodarbību apmeklētība ir ne mazāka kā 50%.

Pēc programmas apguves katrs izglītojamais aizpilda mācību vērtējuma anketu, kuras tiek analizētas un veiktas korekcijas.

2.2.2.  Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesāMācību telpās valda  radoša darba atmosfēra, izglītojamie diskutē, apmainās viedokļiem.

Labvēlīga mācību vides veidošana un spēja nodrošināt mācību grupās labu psiholoģisko klimatu ir katra pasniedzēja darba panākumu pamats.

 

VērtējumsLabi

 

Kritērijs –  2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

2.3.1.  Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitātePasniedzēji vērtējumus izglītības iestādes dokumentos atspoguļo atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Profesionālās izglītības programmā, mācību plānā un katrā mācību priekšmeta plānā noteikti izglītojamo zināšanu pārbaudes veidi. Programmu veido vairāki (deviņi) mācību priekšmeti. Pēc katra mācību priekšmeta apguves, izglītojamais atbilstoši mācību plānam kārto ieskaites par visu apgūto vielu, kuram ir izstrādāti jautājumi un konkrētas prasības.

Mācību sasniegumu vērtēšanu  organizē mutvārdu, rakstveida, praktiskā vai kombinētā formā.

Vērtēšanā izvēlas daudzveidīgus metodiskos paņēmienus atbilstoši mācību procesā izmantotajām mācību metodēm.Uzsākot mācību priekšmeta apguvi, pedagogs izglītojamos iepazīstina ar vērtēšanas kritērijiem un komponentiem mācību priekšmetā, pārbaudes darbu veidiem un minimālajām prasībām vērtējuma iegūšanai.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmā meklējam aizvien jaunas pieejas un metodes. Izglītības iestāde pieprasa no darba devējiem, lai tiktu sniegti priekšlikumi prakses norises uzlabošanai vai ieteikumi un atzinība par praktikantu darbu.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenus (turpmāk – PKE) izglītības iestāde plāno savlaicīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. PKE satura datu bāze nodrošina eksāmenu jautājumu brīvas atlases iespējas atbilstoši eksāmenu struktūrai un normatīvo aktu prasībām. PKE komisiju personālsastāvi atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestādē ir izveidota komisijās iekļaujamo personu datu bāze.

Visa PKE dokumentācija ir noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisei tiek nodrošinātas piemērotas telpas, aprīkojums un cits nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums.

2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošanaIr izstrādāti vērtēšanas kritēriji pedagogu darbam: tēmas pārzināšana, prasme izskaidrot

kursu tēmu, praktisku piemēru pielietošana, diskusiju un jautājumu ierosināšana. Pedagoga darbu novērtē katrs izglītības programmas dalībnieks, rezultātā ir redzama objektīva aina par pedagoga darbu. Ar izglītojamo vērtējumu, izglītības programmas noslēgumā iepazīstas pedagogi un izmanto mācību procesa pilnveidei. Savukārt izglītības iestādes administrācija analizē un apkopo

mācību vērtējumus, lai pilnveidotu izglītības darba organizāciju.

VērtējumsPietiekami

 

JOMA – 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI.

Izglītības iestāde ir tikko iesākusi īstenot izglītības programmu “Personu un īpašuma aizsardzība”, un mācību rezultāti nav apkopoti.

 

JOMA – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskaisatbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)Mācību centrā katra izglītojamā jautājums tiek skatīts individuāli, problēmas tiek risinātas ļoti efektīvi, jo ir tiešā pieeja mācību centra vadībai, kas nodrošina momentānu problēmu risināšanu. Regulāri tiek veiktas pārrunas par izglītojamo vēlmēm un apmierinājumu mācību procesa organizēšanā.

Mācību centrā ir izstrādātas un apstiprinātas izglītības iestādē drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti: iekšējie kārtības noteikumi, darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, ar tām iepazīstināti darbinieki un izglītojamie, par ko liecina paraksti instrukcijas žurnālos.

Atbilstoši ugunsdrošības noteikumu normatīvu prasībām, mācību telpās un koridoros ir izvietoti redzamā vietā ugunsdzēšamie aparāti. Mācību telpās izvietotas norādes uz izeju, kā arī pārvietošanās virziens.

Redzamā vietā, uz ziņojuma dēļa, izvietots telefona numurs, pa kuru zvanīt ekstremālās situācijas gadījumā. Evakuācijas plāni atrodas redzamās vietās, to izvietojums un instrukcijas par rīcību ekstremālās situācijās atbilst noteikumiem, regulāri tiek veiktas visu elektroiekārtu un inventāra tehniskā pārbaude un apkope.

Izglītības iestādē ir pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņa, saskaņā ar 03.08.2010. MK noteikumiem nr.713.

Mācību centra personāls un izglītojamie ir informēti kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.

Telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normatīvu prasībām.

VērtējumsLabi
4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijaiIzglītības programmas apguvi īsteno, ņemot vērā izglītojamo praktisko darba pieredzi, iepriekšējo sagatavotību un mērķauditorijas intereses.

Profesijas standarts prasa konkrēta  mācību materiāla apguvi, lai to īstenotu, pasniedzējs pievērš uzmanību katram izglītojamajam, katram nodrošinot individuālu pieeju. Tā kā  izglītojamo skaits atsevišķās mācību grupās ir  liels, tuvcīņas nodarbībās tiek piesaistīti divi pasniedzēji, lai pasniedzēji spētu pievērst uzmanību katram izglītojamajam, diferencējot veicamos uzdevumus, to sarežģītības pakāpi.

Izglītojamo diferenciāciju nosaka objektīva nepieciešamība. Izglītības iestāde sniedz palīdzību izglītojamiem, kuri ilgāku laiku, attaisnojošu iemeslu dēļ nav apmeklējuši nodarbības. Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt nodarbības nākamajās mācību grupās un tādejādi sekmīgi pabeigt mācību procesu.

Mācību centrs pievērš lielu uzmanību mācību darba diferenciācijai, jo izglītojamie ir pieaugušie ar ļoti dažādu iepriekšējo mācību un darba pieredzi, kas no pedagoga pieprasa mācību darba diferenciāciju – individuālu pieeju katram. Pedagogi mācību sākumā noskaidro izglītojamo iepriekšējo zināšanu līmeni un turpmākajā mācību gaitā, iespēju robežās, izglītojamiem ar labāku zināšanu līmeni dod tēmas apguvei paredzētos uzdevumus ar padziļinātu sarežģītības līmeni. Jau mācību procesa sākumā pedagogi informē par iespējam konsultēties – klātienē vai telefoniski, elektroniski. Izglītojamais tiek iztaujāts, iedrošināts, motivēts, jo pieredze rāda, ka problēmas ģimenē, transporta un finansiālas problēmas, bailes par programmas sarežģītību, ka nenokārtos pārbaudes darbus, nerada motivāciju mācīties. Rezultātā izglītojamais iemācās plānot laiku, darbu, rodas atbildības sajūta, pārliecība savām spējām un tiek veikta programmas apguve.

Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībāmIzglītības iestādē ir izstrādāts pasākumu plāns darbam ar izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībā, bet ņemot vērā izglītības programmu apguves specifiku, to apguve ir ierobežota personām ar speciālajām vajadzībām.

JOMA – 5. IESTĀDES VIDE

Kritērijs –   5.1. Mikroklimats

5.1.1. Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums iestādēMācības vada augsti kvalificēti pasniedzēji, kuriem ir teicamas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrētajos mācību priekšmetos. Starp pasniedzējiem, vadību un izglītojamajiem valda labvēlīga attieksme, savstarpēja cieņa un uzticēšanās.

Mācību centrs respektē katra izglītojamā un darbinieka tiesības, spējas un vajadzības, tādējādi veidojot pozitīvu tēlu, ko augstu vērtē gan izglītojamie, gan mācību centra darbinieki. Mācību centram ir izstrādāts arī savs logo, kas veicinājis identitātes un lojalitātes nostiprināšanos, kā arī sevis kā profesionālā veseluma apziņas veidošanos.

Mācību noslēgumā ar anketu palīdzību tiek veikta izglītojamo aptauja par mācību organizāciju, un galvenokārt atsauksmes ir bijušas pozitīvas. Izglītības iestādē ir izstrādāti darba kārtības noteikumi pasniedzējiem un iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem.

Mācību centrā iespējamo konfliktu risināšanai ir ieviests speciāls žurnāls ierosinājumiem, pretenzijām un atsauksmēm.

5.1.2. Sadarbības vide izglītības iestādēMācību centrs gūst savu atpazīstamību un popularitāti, jo te ir izveidota  radoša sadarbības un atsaucības vide, un kolektīvā valda attīstību veicinošs mikroklimats.

To veido izglītojamo sadarbība ar pasniedzējiem un izglītojamo sadarbība grupas ietvaros.

Mācību procesā pedagogi veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, rosina viņus izteikt savu viedokli, secināt un pieņemt lēmumus, tādejādi veidojas pozitīva attieksme

pret mācību darbu.

5.1.3. Izglītojamo uzvedība un disciplīnaIzglītības iestādei ir demokrātiski izstrādāti un apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem, darbiniekiem un pedagogiem. Tie nesatur izglītojamo un personāla tiesību

ierobežojumus un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Izglītojamie un pedagogi ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un tos ievēro.

Izglītības iestādē iespējamo konfliktu risināšanai ir brīvi pieejams „Ierosinājumu, priekšlikumu un sūdzību žurnāls”, kurš paredzēts arī pretenzijām un atsauksmēm. Izglītojamie regulāri ar vērtējuma anketas palīdzību vērtē mācību procesa organizāciju un izsaka savus priekšlikumus un ierosinājumus, kuras izglītības iestādes administrācija analizē un nepieciešamības gadījumā, veic uzlabojumus.

VērtējumsLabi

 

Kritērijs –  5.2.Fiziskā vide

 

5.2.1. Izglītības iestādes iekšējās vides sakoptībaMācību centrs nomā telpas BA Turība, kurā tiek nodrošināta izcila iekšējās vides sakārtotība. Ēkā atrodas ēdnīca, kafejnīca, kafijas un uzkodu automāti, pieejams Wi-Fi, ērtas atpūtas un darba zonas. Telpas ir gaišas, siltas, vizuāli pievilcīgas.
5.2.2. Izglītības iestādes ārējās vides sakoptībaMācību centrs nomā telpas BA Turība, kurā tiek nodrošināta izcila ārējās vides sakārtotība. Teritorija ir ierobežota ar žogu, pie ēkas apsargājams automašīnu stāvlaukums. Apkārtne ir tīra, apzaļumota, vizuāli pievilcīga.
VērtējumsLabi

 

JOMA – 6. IESTĀDES RESURSI

Kritērijs – 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

6.1.1. Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanaiIzglītības iestāde iznomā telpas, un telpu nomas līguma termiņi atbilst izglītības programmas īstenošanas periodam. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamo programmu specifikai un izglītojamo skaitam.

Telpas atbilst 14.07.2015. MK noteikumiem Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” – ir saņemts Veselības inspekcijas atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai, kurā ietilpst objekta higiēnas prasību novērtējums; izglītības programmas īstenošanas būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst plānotajai darbībai, un tāds ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; būve vai telpu grupa, kas ir izglītības programmas īstenošanas vieta, ir pieņemta ekspluatācijā; izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

6.1.2. Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesāMācību centrā ir mācību telpas ar visu mācību darbam  nepieciešamo materiālo bāzi. Viss inventārs atbilst licencētu profesionālās pilnveides programmas „Apsardzes darbs” un “Personu īpašumu aizsardzība” prasībām. Mācību centrs programmas īstenošanai izmanto portatīvo datoru ar interneta pieslēgumu, printeri, tāfeli. Mācību centram ir noslēgts apsardzes iekārtu nomas līgums ar SIA „Sheriff security”. Tuvcīņas nodarbībām ir iegādāti nažu, pistoļu maketi, rokudzelži, virves, siksnas, aizsargmaskas, makevaras.

Pasniedzēji nodrošina mācību procesu ar nepieciešamo literatūru, sagatavotajiem metodiskajiem teksta un video  materiāliem.

Ir iegādātas grāmatas atbilstoši profesionālajiem priekšmetiem. Ir paredzēts, ka centrs arī turpmāk iegādāsies mācību līdzekļus.

VērtējumsLabi

 

Kritērijs – 6.2. PERSONĀLRESURSI

6.2.1. Izglītības iestādes personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība normatīvajām prasībāmIzglītības programmā ietverto mācību priekšmetu apgūšanu nodrošina kvalificēti pasniedzēji, kuriem ir teicamas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrētajos pasniedzamajos mācību priekšmetos.

Pasniedzēji pilnveido savas zināšanas un paaugstina kvalifikāciju aktīvi piedaloties  aktuālajos semināros.

6.2.2. Pedagogu profesionālā pilnveidošanāsPēc nepieciešamības tiek plānota pedagogu profesionālā pilnveide. Pedagogi ir motivēti pašizglītībai un tālākizglītībai, tie seko līdzi jaunākajai metodikai, mācību literatūrai un pielieto to ikdienas praksē.
VērtējumsLabi

JOMA – 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Kritērijs – 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

7.1.1. Izglītības iestādes pašvērtēšanas organizēšanaLai uzlabotu darba kvalitāti un nodrošinātu mācību procesa pārraudzību, ir noteikti prioritārie uzdevumi un ir izstrādāts pašvērtēšanas pasākumu plāns. Pašvērtējums ir objektīvs un pietiekami pamatots.

Pašvērtēšanā konstatētās mācību centra darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus ņem vērā, plānojot turpmāko darbību.

Mācību centra pašvērtēšanas procesā jebkurš mācību centra darbinieks, pedagogs, izglītojamais vai trešā persona var iesniegt ieteikumus vai komentārus, kā arī piedāvāt pasākumus mācību centra kvalitātes pārvaldes sistēmas uzlabošanai.

Mācību centra darba stiprās puses:

·         Pasniedzēju kolektīvs pamatā tiek veidots no nozares praktiķiem, strādājošie pasniedzēji ir iesaistīti projektos, kas pilnveido to praktiskās iemaņas;

·         mācību saturs  ir interesants un atbilstošs esošajam laikam;

·         mācību centrs katram izglītojamam nodrošina individuālu pieeju, lai nodrošinātu sekmīgu Izglītības programmas apguvi un valsts eksāmena nokārtošanu, tādējādi tiek popularizēta un garantēta mācību centra darba kvalitāte;

·         mācību centrs nomā kvalitatīvas un programmas apmācībai atbilstošas mācību telpas;

·         mācību centram ir sava simbolika, mājas lapa;

·         apmācība mācību centrā pieejama izglītojamiem ar zemiem ikmēneša ienākumiem, jo maksa par apmācību mācību centrā ir ļoti demokrātiska un konkurētspējīga ar citiem mācību centriem, kā arī mācību centrs nepieciešamības gadījumā piedāvā veikt apmācības maksu pa daļām.

 

Mācību centra darba vājās puses, kurās nepieciešami uzlabojumi – mācību centram ir nepieciešami informatīvie un materiāltehniskie resursi izglītības programmas īstenošanai, taču notiek regulārs un plānveidīgs to papildināšanas darbs, atbilstoši izglītības programmas vajadzībām un finansiālajām iespējām. Jāpilnveido mācību centra datu statistika.

7.1.2. Izglītības iestādes attīstības plānošanaMācību centra attīstību apliecina ikgadējs apmācāmo skaita pieaugums (2013.-151, 2014.-296, 2015.-312 apmācāmo)

Mācību centrs plāno:

·         stiprināt sadarbību ar apsardzes firmām;

·         pilnveidot nepieciešamos metodiskos materiālus;

·         veikt apmācāmo aptauju, vācot un apkopojot informāciju par viņu valsts eksāmena rezultātiem un tālākajām darba gaitām;

·         attīstīt savu konkurētspēju, nodrošinot apmācāmo kvalitatīvu, darba tirgus prasībām atbilstošu mācību procesu.

VērtējumsPietiekami

Kritērijs – 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

7.2.1.Vadības darba organizēšana un plānošanaMācību centrā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ir personāla ieņemamā amata apraksti, kuros ir noteikta atbildība, tiesības un darba pienākumi. Pienākumu sadale veikta atbilstoši pārvaldes struktūrai, ietverot visus uzdevumus, un tā nodrošina sistemātisku un mērķtiecīgu izglītības iestādes darbu: pienākumi nedublējas, pienākumu sadale nodrošina informācijas apriti, darbu izpildi un kontroli.

Mācību centra dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām (MK Noteikumi Nr.916, 28.09.2010.„ Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”), un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.

Katru gadu tiek sagatavots izglītības iestādes Darba pārskats, kuru izskata un apstiprina izglītības iestādes dibinātāji. Tajā atspoguļoti statistikas dati par mācību darbu, iestādes finansēm un citām darbības jomām, tiek veikta mācību darba analīze un izstrādāti priekšlikumi nākamajam mācību periodam. Darba pārskata datus analizē pedagoģiskās padomes sēdē, un, pamatojoties uz

tiem, tiek izstrādāts darba plāns nākamajam gadam. Darba plānošanas procesā piedalās pedagogi un izglītības iestādes personāls.

Ir sagatavots izglītības iestādes attīstības plāns 3 gadiem, kurš tiek pārskatīts, analizēts un

aktualizēts. Attīstības plāna aktualizēšanā piedalās arī profesionālo asociāciju pārstāvji, darba devēji un dibinātāji. Attīstības plānā ir ietverta analīze par iepriekšējiem mācību gadiem.

Attīstības plānošana ir loģiski strukturēta un pārskatāma. Tiek plānota izglītības iestādes

turpmākā attīstība, ņemot vērā darba tirgus prioritātes un darba devēju pieprasījumus.

Pedagoģiskais kolektīvs un izglītības iestādes darbinieki tiek iepazīstināti ar attīstības

plānu un darba plānu katram gadam.

7.2.2. Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldībaUzskatām, ka mācību centrā strādā kvalificēts pedagoģiskais personāls profesionālās pilnveides programmas „Apsardzes darbs” un tālākizglītības programmas “Personu un īpašuma aizsardzība” īstenošanai. Metodiskais darbs  mācību centrā tiek organizēts un vadīts pēc darba plāna, kuru katram mācību gadam izstrādā centra administrācija. Tas tiek plānots un organizēts atbilstoši centra  izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.
VērtējumsLabi

Kritērijs –  7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

7.3.1.Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātājuMācību centra „DAIZPON” dibinātājs ir SIA „DAIZPON”, ar kuru notiek regulāra un mācību centra darbu veicinoša sadarbība.
7.3.2.Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijāmMācību centra pilnveides programma ir licencēta Izglītības kvalitātes Valsts dienestā.

Pašlaik ir noslēgti sadarbības līgumi ar SIA „GRIFS AG”, SIA „Berkuts”, SIA „SARDZE”, SIA „Sprādziens”, SIA „EUROCASH1”, SIA „Koblenz Drošība”, SIA „Security Technologies 2”, SIA „Getliņi EKO”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, BA „Turība”, SIA „COMLAT Group”.

Pateicoties tam ir iespējams ne tikai strādāt pie Izglītības programmas apgūšanas, bet arī nodrošināt izglītojamos ar darbu apsardzes firmās. Mācību centrs strādā ciešā kontaktā ar SIA „GRIFS AG”, plāno mācību grupu komplektēšanu, pielāgojoties firmas nepieciešamībai celt kvalifikāciju tās darbinieku pamatsastāvam (apsardzes darbiniekiem, kam beidzās sertifikāta termiņš, vai ir nepieciešams sagatavot jaunus potenciālus darbiniekus konkrētiem apsardzes objektiem).

VērtējumsLabi

 

Vērtējuma kopsavilkuma tabula profesionālās tālākizglītības programmai:

 

 

Jomas un kritēriji:Vērtējuma līmenis
 NPLĻ l
1. Mācību saturs: 
1. Iestādes īstenotās izglītības programmas  X 
2. Mācīšana un mācīšanās: 
2.1. Mācīšanas kvalitāte  X 
2.2. Mācīšanās kvalitāte  X 
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa X  
3. Izglītojamo sasniegumi 
3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbāaprakstoši
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbosaprakstoši
4. Atbalsts izglītojamajiem 
4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un drošības garantēšana izglītojamiem  X 
4.2. Atbalsts personības veidošanāNevērtē
4.3. Atbalsts karjeras izglītībāNevērtē
4.4 Atbalsts mācību darba diferenciācijāNevērtē
4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībāmAprakstoši
4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeniNevērtē
5. Iestādes vide 
5.1. Mikroklimats  X 
5.2. Fiziskā vide  X 
6. Iestādes resursi 
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  X 
6.2. Personālresursi  X 
7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana X  
7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  X 
7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  X 
Kopsavilkumā0210 

 

 

 

5.Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais).

 

Mācību centrs „DAIZPON” nemitīgi strādā pie sniegtās profesionālās pilnveides izglītības programmas kvalitātes uzlabošanas, sniedzot iespēju kvalitatīvi apgūt izglītības programmu, lai izglītojamie būtu spējīgi konkurēt darba tirgū.

Notiek sadarbība ar nozares speciālistiem, lai izvērtētu Izglītības programmas saturu, pedagoģiskā procesa organizāciju, izmantotās pedagoģiskās metodes, lai uzlabotu mācību kvalitāti.

Tiek atjaunots mācību centra materiāli – tehniskais nodrošinājums, kā arī tiek veikti citi pasākumi ar mērķi paaugstināt mācību procesa efektivitāti.

 

6.Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā balstītiem secinājumiem)

 

Vērtējot pašnovērtējumā iegūtos secinājumus un realizējot iestādes attīstības plānu, paredzēts:

 • Realizēt profesionālās tālākizglītības programmu „Apsardzes organizators” 960 stundu apjomā.
 • Piesaistīt jaunus izglītojamos izglītības programmu apguvē sadarbojoties ar apsardzes firmām.
 • Regulāri  paaugstināt pasniedzēju kvalifikāciju.
 • Uzlabot sadarbību ar apsardzes firmām , kā arī plānots noslēgt jaunas sadarbības vienošanās ar citām Latvijā reģistrētām apsardzes firmām un nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv apsardzes darbības jomu, piemēram, Latvijas Apvienoto drošības nozaru arodbiedrību.

 

Iestādes vadītājs Zinta Ponomarenko  
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
 Z.v.

SASKAŅOTS

 SIA „DAIZPON” valdes priekšsēdētājs
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
 Deivids Ponomarenko  
(vārds, uzvārds) (paraksts)
23.08.2016.
(datums)
Z.v.